Inleiding

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Instyco. Deze zijn steeds van toepassing als u een product aanschaft in onze Website of producten bij ons bestelt. De Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Artikel .1 Definities

1.1 Instyco: Instyco, gevestigd te Sint Willebrord en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 5766562, handelend onder de naam Instyco met BTW nummer 73363765B01

1.2 Website: De Website van Instyco, te raadplegen via www.instyco.nl en alle bijbehorende sub domeinen.

1.3 Klant: De natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Instyco.

1.4 Overeenkomst: Iedere afspraak of Overeenkomst tussen Instyco en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel .2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Instyco zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Instyco slechts bindend indien en voor zover deze door Instyco uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 De taal van de Overeenkomst is Nederlands.

Artikel .3 Prijzen en informatie Website

3.1 Alle op de Website en in andere van Instyco afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, met uitzondering van de verwijderingsbijdrage. Deze wordt, indien van toepassing, apart benoemd. Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.2 De verzendkosten zijn wel inbegrepen bij de uiteindelijke totaalprijs die wordt getoond in het bestelproces van de Website.

3.3 De Informatie over de eventuele verzendkosten wordt door Instyco verstrekt op een voor de Klant gemakkelijk vindbare plaats op de Website die Klant kan raadplegen voor hij besluit een Overeenkomst aan te gaan.

3.4 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Instyco kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Instyco afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.5 Instyco kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit en/of beeldscherminstellingen.

3.6 De geldende verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de aangeboden artikelen zijn gehecht.

3.7 Instyco heeft het recht deze verkoopprijzen te verhogen, indien de omstandigheden waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: Vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belasting in binnen- en buitenland en prijzen van grond- en hulpstoffen.

3.8 Kennelijke vergissingen zoals prijs- en zetfouten in prijzen in reclame-uitingen, op prijskaarten van de producten, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden binden Instyco niet.

Artikel .5 Totstandkoming Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt op de website tot stand op het moment dat de klant afrekent, dan wel nadrukkelijk op een andere wijze schriftelijk een Overeenkomst sluit met Instyco.

5.2 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Instyco het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat zij de correcte gegevens heeft ontvangen.

Artikel .6 Uitvoering Overeenkomst

6.1 Instyco is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Onder deze derden wordt in ieder geval, maar niet beperkt tot, de bezorgdienst van Instyco verstaan.

6.2 Op de Website wordt duidelijk omschreven op welke wijze de levering zal plaatsvinden.

6.3 De levertermijn voor bestellingen via de Website wordt duidelijk op de Website omschreven of indien geen levertermijn is overeengekomen, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. Daarnaast kan de klant in sommige gevallen ook een bezorgafspraak maken met Instyco, waarbij een leverdatum wordt vastgelegd.

6.4 Indien Instyco de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum/termijn of kan de Overeenkomst tegen een vergoeding van 25% van de aankoopwaarde ontbinden.

6.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel .7 Betaling & Annulering Website

7.1 Aankopen welke gedaan zijn op de Website dienen altijd volledig te zijn betaald, voordat deze worden verzonden middels de bezorgservice van Instyco.

7.2 Bij goederen die speciaal voor de klant besteld of gereserveerd worden, dient een aanbetaling van 25% van de aankoopprijs vooruit te worden voldaan.

7.3 De klant dient in het geval van een in Artikel 7.2 bedoelde situatie het (restant) aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van leveren, met dien verstande dat ook bij artikelen die worden bezorgd door de bezorgservice van Instyco het volledige aankoopbedrag vooraf dient te worden voldaan.

7.4 Klant kan binnen 1 werkdag na aankoop de bestelling kosteloos wijzigen of annuleren met uitzondering van artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant zoals bijvoorbeeld gordijnen, vloerkleden en meubelen;

7.5 Bij een annulering na de termijn van 1 werkdag worden Klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 25% van het aankoopbedrag.

7.6 Indien Instyco gebruik maakt van een speciale ophaaldienst, of andersoortige service, stelt Instyco de Klant daarvan apart op de hoogte.

Artikel .8 Retourneren aankopen Website

8.1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht om binnen 14 dagen na aankoop van een product op de Website, de aangeschafte producten te ruilen of te retourneren naar Instyco.

8.2 Instyco vereist een ongeschonden en onbeschadigd product in een onbeschadigde en originele verpakking, inclusief een originele factuur terug. Indien er schade aan het product is ontstaan, kan Instyco deze schade aan de Klant in rekening brengen of het retour in zijn geheel weigeren. Ruiling van het artikel tegen een ander artikel dan wel tegen een tegoedbon is zonder overlegging van de originele factuur nimmer mogelijk.

8.3 Indien aan de in dit Artikel gestelde Voorwaarden is voldaan, zal Instyco bij een situatie zoals bedoeld in Artikel 8.2 het product omruilen of het aankoopbedrag terug betalen.

8.4 Binnen de in lid 1 van dit Artikel bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal het product slechts uitpakken en/of gebruiken voor zover dit nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden.

8.5 Instyco zal de eventuele verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug betalen aan de Klant.

Artikel .9 Uitzonderingen herroepingsrecht en retourneren/ruilen aankopen Website

Het herroepingsrecht voor aankopen en de service om producten die op de Website zijn gekocht te retourneren/te ruilen, zoals algemeen bedoeld in Artikel 8, is specifiek niet van toepassing op:

 1. Afgeprijsde artikelen;
 2. Artikelen die per strekkende meter worden verkocht;
 3. Artikelen die door de Instyco tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant ofwel worden gemaakt of besteld;
 4. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. Die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Deze producten kunnen niet geretourneerd en/of geruild worden.

Artikel .10 Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van Instyco jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 200 euro.

10.2 Aansprakelijkheid van Instyco jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Buiten de in lid 2 en 3 van dit Artikel genoemde gevallen rust op Instyco jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel 10.2 en 10.3 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Instyco.

10.4 De aansprakelijkheid van Instyco jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Instyco onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Instyco ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Instyco in staat is adequaat te reageren.

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Instyco meldt.

10.6 In geval van overmacht is Instyco niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel .11 Garantie en Conformiteit

11.1 Indien het afgeleverde en/of afgehaalde/gekochte product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 1 maand nadat hij de non-conformiteit heeft ontdekt, Instyco daarvan in kennis te stellen.

11.2 Instyco biedt zonder afbreuk te doen aan het in het eerste lid van dit Artikel gestelde tevens een garantie van 1 jaar op alle producten.

11.3 De in het vorige lid bedoelde garantie geldt onder de volgende Voorwaarden en omstandigheden:

 1. De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de factuur.
 2. Instyco behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel. In een dergelijk geval zal Instyco de extra garantie verrekenen in de vorm van een tegoedbon.
 3. Buiten de extra garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.
 4. De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.
 5. Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder en het pillen van stof.
 6. Buiten de garantie vallen kleurverschil en modelveranderingen bij na- of bijbestellingen.
 7. De garantie is niet van toepassing indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instyco enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht.
 8. Buiten de garantie van Instyco valt transportschade ontstaan tijdens het retourneren of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking.
 9. Showmodellen en afgeprijsde artikelen vallen niet onder de garantie van Instyco.

Artikel .12 Reclamatie en klachten

12.1 Ondanks de inspanning van Instyco om de Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat de Klant een klacht heeft over de dienstverlening of over producten van Instyco. Instyco raadt Klant daarom aan geleverde en/of door de Klant zelf afgehaalde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen aan Instyco te melden (zie artikel 11 Garantie en conformiteit).

12.2 Instyco is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending door Klant aan de verpakking of het product ontstaat.

12.3 Instyco is nimmer aansprakelijk voor schade welke door toedoen van de Klant na aankoop van een product op de website is ontstaan.

12.4 Indien Klant een klacht heeft over een product en/of andere aspecten van de dienstverlening van Instyco, kan hij/zij bij Instyco per email op info@Instyco.nl een klacht indienen. De Klant kan de klacht of een beroep op een door Instyco gegeven garantie ook schriftelijk, per post indienen.

12.5 Instyco geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn/haar klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Instyco binnen 14 dagen de ontvangst van de klacht bevestigen een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel .13 Slotbepalingen

13.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Breda.

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met Instyco:

Instyco
Krommestraat 38
4711 NC Sint Willebrord
info@Instyco.nl